Avdeling for spesialundervisning

Opplæringslova (§4A-1) gir rett til voksenopplæring på grunnskolens område dersom:
– du er over opplæringspliktig alder
– du har behov for grunnskoleopplæring

Opplæringstilbudet kan være i vitnemålsfagene: Norsk, Matematikk, Engelsk, Samfunnsfag, Naturfag og KRLE. En kan få opplæring i et eller flere, eller i deler av fag. Man kan også søke om opplæring i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene i læreplanen: å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig og bruke digitale verktøy.

Retten til Spesialundervisning på grunnskolens område er nedfelt i Opplæringsloven §4A-2.

Som voksen har du rett til spesialundervisning på grunnskolens område:
– hvis du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne
– hvis du har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter

Du har også rett hvis du har behov for relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og grunnleggende lese– og skriveferdigheter.

Sakkyndig vurdering
Før du kan få et tilbud, må det foreligge sakkyndig uttalelse om retten til spesialundervisning. Slik uttalelse gis vanligvis av Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT).

Kontakt Molde voksenopplæringssenter for å få søknadsskjemaet til sendt.

Av hensyn til personvern ber vi alle våre søkere om å sende inn søknaden gjennom vanlig post.

Skolens informasjonsmateriell

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Rådgiving/veiledning

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller veiledning, ber vi deg om å ta kontakt med oss.