Avdeling for spesialundervisning: Generell informasjon

Organisering

Voksenopplæring (etter §4A-1/4A-2) er et gratis tilbud. Opplæringa gis som enetimer eller i gruppe og organiseres ut fra den enkeltes behov med hensyn til innhold, omfang, sted og tidspunkt. For å nå målene i opplæringsplanene, bruker vi aktiviteter og metoder tilpasset elevenes behov.

Samarbeid

Voksenopplæring kan være viktig i habilitering og rehabilitering. Vi samarbeider med nærpersoner på arbeidsplass og andre dagtilbud. I mange tilfeller er det også ønskelig å samarbeide med pårørende. Andre aktører i hjelpeapparatet, for eksempel habiliteringsteam, fysioterapeut, ergoterapeut, rehabiliteringsteam er naturlige og viktige samarbeidspartnere for oss.

Utfylling av søknadsskjema og saksgang

  • Det er dine opplæringsbehov som avgjør hva du skal søke om.
  • I rubrikken ”Hva” i søknadsskjemaet skriver du hva du ønsker opplæring i.
  • I rubrikken ”Kommentar” begrunner du hvorfor ferdigheten/ kunnskapen/kompetansen er viktig i ditt daglige liv.

Er du elev hos oss i dag? Da anbefaler vi at søknadsskjemaet fylles ut i samråd med en eventuell verge/fullmektig eller andre.

Nye søkere/elever som ønsker hjelp til utfylling, kan ta kontakt med avdelingsleder eller rådgiver på Voksenopplæringa. Nye søkere vil, sammen med eventuelle nærpersoner, bli kalt inn til en samtale med skolen. Pedagogisk-Psykologisk- Tjeneste (PPT) vil også delta på en slik samtale.

Søknadsfrist og skolestart

  • Søknadsfristen for hovedopptaket er i midten av februar hvert år.
  • De som søker innen denne fristen, vil etter sakkyndig vurdering fra PPT få et vedtak i begynnelsen av juni.
  • Opplæringa starter etter kommunal skolerute i august. Dersom det oppstår nye behov for opplæring, kan det også søkes om voksenopplæring gjennom hele året.

Skolens informasjonsmateriell

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Rådgiving/veiledning

Dersom du har behov for ytterligere informasjon eller veiledning, ber vi deg om å ta kontakt med oss.